Kotiottelut

 • Ei tapahtumia
 • Valikko

  Tietosuoja ja rekisteriseloste

   

   

  1. Rekisterinpitäjä
  Fortuna ry
  Postiosoite: PL 29 35301 ORIVESI
  Käyntiosoite: Opintie 2, 35300 Orivesi

  2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö
  Vilhartti Hanhilahti

  2a. Rekisterin vastuuhenkilö
  Ville Lehmus

  2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa
  Tietosuojavastaava Ville Lehmus

  2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
  Tietosuojavastaava Ville Lehmus, Fortuna ry
  puh. 040 723 2853
  sähköposti: ville@fortunahockey.net

  3. Rekisterin nimi
  Fortuna ry Jäsenrekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  –          jäsen/toimintamaksujen laskutus

  –          jäsenten edunvalvonta ja palveluiden tarjonta

  –          jäsenviestintä: jäsentiedotteet ja markkinoinnin salliville urheilullinen suoramarkkinointi

   

  5. Rekisterin pitämisen peruste
  Tarvitaan seuran toiminnan ylläpitämiseen, yhdistyslaki vaatii, että yhdistys pitää jäsenistään luetteloa.

  5a. Rekisterin tietosisältö

  –          Yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

  –          Syntymäaika ja henkilötunnus

  –          Jäsenyyteen liittyvät tiedot (pelaaja, toimihenkilö ym.)

  –          Kuva (pelaajat ja toimihenkilöt)

  –          Osallistuminen seuran tapahtumiin

  5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät
  Membis jäsenrekisteri-ohjelmisto

  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröinnin yhteydessä kysymme suostumuksen kuvan ja henkilötietojen julkaisemiseen sekä seuran sähköpostien, tiedotus- ja markkinointiviestien vastaanottamiseen

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Mikäli jäsentietojen luovutusta tarvitaan Fortuna ry:n toiminnan kannalta, niin jokaiselta jäseneltä kysytään henkilökohtainen suostumus omien tietojensa eteenpäin luovutukseen.

  8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka seuran toimistolla lukitussa tilassa).  ATK:lle talletetut tiedot (jäsenrekisteri on suojattu käyttäjäsalasanoin, jolloin rekisteriin pääsee käsiksi vain käyttöoikeudet saaneet henkilöt)

  10. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:

  – tietojen tarkastusoikeus

  – tietojen korjaaminen ja poistaminen

  – tietojen käsittelyn rajoittaminen

  – tietojen siirto-oikeus

  – vastustamisoikeus

  Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava:
  Ville Lehmus, Fortuna ry
  puh. 040 723 2853 sähköposti: ville@fortunahockey.net

  11. Virheen oikaisu
  Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29§).

  Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

  Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.

  Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan:

  Fortuna ry
  Ville Lehmus
  Opintie 2
  35300 Orivesi
  puh. 040 723 2853 sähköposti: ville@fortunahockey.net