Tietosuoja ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Fortuna ry
Postiosoite: PL 29 35301 ORIVESI
Käyntiosoite: Opintie 2, 35300 Orivesi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö
Jarkko Peurala

2a. Rekisterin vastuuhenkilö
Niina Honkala

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa
Tietosuojavastaava Niina Honkala

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Niina Honkala, Fortuna ry
sähköposti: niina.honkala@fortunahockey.net

3. Rekisterin nimi
Fortuna ry Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

–          jäsen/toimintamaksujen laskutus

–          jäsenten edunvalvonta ja palveluiden tarjonta

–          jäsenviestintä: jäsentiedotteet ja markkinoinnin salliville urheilullinen suoramarkkinointi

5. Rekisterin pitämisen peruste
Tarvitaan seuran toiminnan ylläpitämiseen, yhdistyslaki vaatii, että yhdistys pitää jäsenistään luetteloa.

5a. Rekisterin tietosisältö

–          Yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

–          Syntymäaika ja henkilötunnus

–          Jäsenyyteen liittyvät tiedot (pelaaja, toimihenkilö ym.)

–          Kuva (pelaajat ja toimihenkilöt)

–          Osallistuminen seuran tapahtumiin

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät
Membis jäsenrekisteri-ohjelmisto

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröinnin yhteydessä kysymme suostumuksen kuvan ja henkilötietojen julkaisemiseen sekä seuran sähköpostien, tiedotus- ja markkinointiviestien vastaanottamiseen

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Mikäli jäsentietojen luovutusta tarvitaan Fortuna ry:n toiminnan kannalta, niin jokaiselta jäseneltä kysytään henkilökohtainen suostumus omien tietojensa eteenpäin luovutukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka seuran toimistolla lukitussa tilassa).  ATK:lle talletetut tiedot (jäsenrekisteri on suojattu käyttäjäsalasanoin, jolloin rekisteriin pääsee käsiksi vain käyttöoikeudet saaneet henkilöt)

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:

– tietojen tarkastusoikeus

– tietojen korjaaminen ja poistaminen

– tietojen käsittelyn rajoittaminen

– tietojen siirto-oikeus

– vastustamisoikeus

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava:
Ville Lehmus, Fortuna ry
puh. 040 723 2853 sähköposti: ville@fortunahockey.net

11. Virheen oikaisu
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29§).

Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.

Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan:

Fortuna ry
Ville Lehmus
Opintie 2
35300 Orivesi
puh. 040 723 2853 sähköposti: ville@fortunahockey.net